Skip to content Skip to footer

Voluntats Anticipades

Què és?

El document de voluntats anticipades és el document, adreçat al metge responsable, en el qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin d’expressar personalment la seva voluntat. En aquest document, la persona pot també designar un representant, que és l’interlocutor vàlid i necessari amb el metge o l’equip sanitari, perquè la substitueixi en cas que no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa. (Llei 21/2000, article 8)

Per tant és una declaració en què la persona explica per davant el tractament mèdic que vol rebre en cas que algun dia una malaltia la incapaciti per expressar-se.

Passos a seguir per presentar el DVA

  • És molt recomanable assessorar-nos prèviament.
  • Redactar-lo.
  • Validar-lo (per garantir la identitat, capacitat i conformitat del titular). Es pot validar davant de notari, o amb la firma de tres testimonis majors d’edat, dos dels quals no poden tenir relació de parentiu ni patrimonial amb el titular.
  • Un cop validat portar-lo al metge de referència.

Qui pot ajudar-lo a redactar-lo

És aconsellable que sigui el metge de referència del centre. També ho pot ser el professional d’infermeria o d’altres àrees del centre.

No existeix un format fix, en trobareu un model elaborat pel Comitè de Bioètica de Catalunya  a la web www.gencat.net/salut

També pot trobar mes informació en aquesta adreça electrònica

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1961/index.html

Al nostre centre la persona de referència es la Directora d’infermeria , qui gustosament l’informarà i assessorarà sobre el tema.

On ho ha de portar?

Si vostè ja disposa del Document de Voluntats Anticipades , faci-ho saber al seu metge de referència.

Si vostè tramita el Document de Voluntats Anticipades , una vegada registrat faci-ho saber al seu metge de referència.

El DVA s’adjuntarà a la Història Clínica, respectant la confidencialitat de cada persona.

Si es vol anul·lar el DVA

El DVA es pot modificar o anul·lar en qualsevol moment, per la pròpia persona atorgant.