Skip to content Skip to footer

Drets

Deures

 1. Drets relacionats amb la igualtat i la no-discriminació de les persones.
 2. Drets relacionats amb l’autonomia de la persona.
 3. Drets relacionats amb la intimitat i la confidencialitat.
 4. Drets relacionats amb la constitució genètica de la persona.
 5. Drets relacionats amb la investigació i l’experimentació científiques.
 6. Drets relacionats amb la prevenció de la malaltia i la promoció i la protecció de la salut.
 7. Drets relacionats amb la informació assistencial i l’accés a la documentació clínica.
 8. Drets relacionats amb l’accés a l’atenció sanitària.
 9. Drets relacionats amb la informació general sobre els serveis sanitaris i la participació dels usuaris.
 10. Drets relacionats amb la qualitat assistencial.
 1. Deure de cuidar de la seva salut i responsabilitzar-se’n. Aquest deure s’ha d’exigir especialment quan es puguin derivar riscos o perjudicis per a la salut d’altres persones
 2. Deure de fer ús dels recursos, prestacions i drets d’acord amb les seves necessitats de salut i en funció de les disponibilitats del sistema sanitari, per tal de facilitar l’accés de tots els ciutadans a l’atenció sanitària en condicions d’igualtat efectiva.
 3. Deure de complir les prescripcions generals, de naturalesa sanitària, comunes a tota la població, així com les específiques determinades pels serveis sanitaris.
 4. Deure de respectar i complir les mesures sanitàries adoptades per a la prevenció de riscos, la protecció de la salut o la lluita contra les amenaces a la salut pública, com ara el tabac, l’alcoholisme i els accidents de trànsit, o les malalties transmissibles susceptibles de ser previngudes mitjançant vacunacions o d’altres mesures preventives, així com col·laborar en l’assoliment dels seus fins.
 5. Deure de responsabilitzar-se de l’ús adequat de les prestacions sanitàries ofertes pel sistema sanitari, fonamentalment les farmacèutiques, les complementàries, les d’incapacitat laboral i les de caràcter social.
 6. Deure d’utilitzar i gaudir de manera responsable, d’acord amb les normes corresponents, de les instal·lacions i els serveis sanitaris.
 7.  Deure de mantenir el respecte degut a les normes establertes en cada centre, així com a la dignitat personal i professional de les persones que hi presten els seus serveis.
 8. Deure de facilitar, de forma lleial i certa, les dades d’identificació i les referents al seu estat físic, o la seva salut, que siguin necessàries per al procés assistencial o per raons d’interès general degudament motivades.
 9. Deure de signar el document pertinent, en el cas de negar-se a les actuacions sanitàries proposades, especialment en cas de proves diagnòstiques, actuacions preventives i tractaments d’especial rellevància per a la salut del pacient. En aquest document quedarà expressat amb claredat que el pacient ha quedat suficientment informat de les situacions que se’n poden derivar i que rebutja els procediments suggerits.
 10. El malalt té el deure d’acceptar l’alta un cop s’ha acabat el procés assistencial que el centre o la unitat li pot oferir. Si per diferents raons existís divergència de criteri per part del pacient, s’esgotaran les vies de diàleg i tolerància raonables vers la seva opinió i, sempre que la situació ho requereixi, el centre o la unitat haurà de fer la cerca dels recursos necessaris per a una atenció adequada.