Skip to content Skip to footer

Drets dels usuaris de serveis residencials i diürns

 • Que es respecti la seva dignitat, llur benestar i llur autonomia i intimitat.
 • La confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en llurs expedients.
 • Rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti a fi que, si escau, hi puguin donar llur consentiment específic i lliure.
 • Accedir a llurs expedients individuals.
 • Exercir la llibertat individual per a ingressar i romandre a l’establiment i per a sortir-ne, llevat les limitacions establertes per la legislació vigent.
 • Conèixer el reglament intern del servei, i especialment, els seus drets i deures.
 • Rebre una atenció personalitzada.
 • Accedir a l’atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i cultural, en condicions d’igualtat respecte a l’atenció que reben els altres ciutadans.
 • Comunicar i rebre lliurement informació.
 • Secret de les comunicacions.
 • Presentar suggeriments, queixes i reclamacions i rebre resposta.
 • Gaudir de la intimitat i la privacitat en les accions de la vida quotidiana.
 • Considerar com a domicili l’establiment Residencial on viuen i mantenir la relació amb l’entorn familiar, convivencial i social, tot respectant les formes de vida actuals.
 • Participar en la presa de decisions del centre que els afectin individualment o col·lectivament. Tenir objectes personals significatius per a personalitzar l’entorn on viuen.
 • Exercir lliurement els drets polítics i la pràctica religiosa.
 • Obtenir facilitats per a fer la declaració de voluntats anticipades.
 • Rebre de manera continuada la prestació dels serveis.
 • No ésser sotmesos a cap mena d’immobilització o restricció de la capacitat física o intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics sense prescripció facultativa i supervisió, llevat que hi hagi un perill imminent per a la seguretat física dels usuaris o de terceres persones.
 • Conèixer el cost dels serveis que reben i, si escau, conèixer la contraprestació de l’usuari o usuària.

L’exercici d’aquests drets també implica el respecte pel funcionament del servei i el seu personal, així com a la llibertat de les altres persones.